OFERTA                                                                                                 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, oprócz czynności rewizji finansowej tj. badania i przeglądu sprawozdań finansowych, świadczy następujące usługi:

- doradztwo podatkowe

- prowadzenie postępowania upadłościowego i likwidacyjnego

- wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno - finansowych

- świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa i zarządzania z zakresu rachunkowości lub rewizji finansowej

- świadczenia innych usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów

- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych